Zamknij
REKLAMA

Czy można zablokować budowę na sąsiedniej działce?

13:31, 06.10.2017 | artykuł sponsorowany
REKLAMA
Skomentuj

Zgodnie z Prawem budowlanym to właśnie na etapie postępowania o wydawanie pozwolenia na budowę istnieje możliwość zablokowania budowy na działce sąsiedniej. Jeżeli jesteś stroną postępowania i masz wątpliwości czy budynek realizowany na działce sąsiedniej narusza Twój interes prawny, w tym ogranicza możliwość zagospodarowania na Twojej działce, masz prawo wnosić o wyjaśnienia do organu wydającego decyzję a w przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji możesz wnieść odwołanie od decyzji pozwolenia na budowę. Kiedy więc masz możliwość zablokowania budowy na sąsiedniej działce?

Sposób zagospodarowania w sąsiedztwie może mieć znaczny wpływ na możliwość korzystania z własnej nieruchomości. Problemem może być na przykład zablokowanie dojazdu do Twojej nieruchomości, przysłonięcie światła przez zaprojektowany budynek lub  imisje powstające z planowanej inwestycji, np. tj. ferma drobiu. Nie wszystkie niedogodności jakie może nieść za sobą planowana w sąsiedztwie inwestycja są jednak podstawą prawną do wstrzymania budowy, dlatego aby nie dochodziło do nadużyć, wniesienie odwołania od decyzji pozwolenia na budowę związane jest z licznymi obostrzeniami.

Pozwolenie na budowę i obszar oddziaływania

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, inwestor musi otrzymać pozwolenie na budowę, należy jednak pamiętać, że przepisy wskazują obiekty, które nie wymagają takiej decyzji (obiekty te określa art.29 i art.30 Prawa budowlanego). Organ administracyjny po wydaniu pozwolenia dostarcza odpis tego dokumentu do stron postępowania, a także informuje o możliwości odwołania, które można złożyć w ciągu 14 dni od zawiadomienia. Podstawą do skorzystania z możliwości uczestniczenia w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę jest zatem wykazanie, że jest się stroną tego postępowania. Stroną postępowania będą ci inwestorzy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, którzy znajdują się na obszarze oddziaływania obiektu.

Oddziaływanie, o którym mowa, to takie, które może ograniczać zagospodarowanie i zabudowę sąsiednich działek poprzez swoje funkcje, konstrukcję i inne czynniki. Po złożeniu odwołania przez stronę jednostka administracyjna ma obowiązek dokładnego zbadania parametrów, zgodności z dokumentami planistycznymi i oddziaływania planowanej inwestycji. W przypadku, gdy odwołanie od decyzji pozwolenia na budowę nie zostanie uwzględnione, strona może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Reaguj jeszcze zanim wydane zostanie pozwolenie

Strona postępowania może zareagować jeszcze przed wydaniem decyzji w przypadku, gdy planowana inwestycja jest niezgodna z przepisami prawa – nie spełnia warunków technicznych, narusza wymagania ochrony środowiska, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub (w przypadku braku planu) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Po otrzymaniu odwołania organ ma obowiązek zbadania zgodności projektu z wyżej wymienionymi dokumentami i przepisami. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na inwestora nakładany jest obowiązek ich usunięcia w określonym terminie – w przeciwnym razie projekt nie zostaje zatwierdzony a pozwolenie na budowę nie zostanie wydane.

Co robić po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę?

Obowiązujące przepisy prawa dają kilka możliwości podjęcia działań w kierunku zablokowania inwestycji  powstającej w sąsiedztwie. Jeżeli ktoś został pominięty w postępowaniu administracyjnym jako strona postępowania a inwestor zaczyna już budowę można wnosić o wznowienie postępowania w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego. Można to zrobić na ściśle określonych zasadach.

Istnieje również możliwość wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji jeżeli wykaże się np., że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa.

Źródło: Budplan.pl - Procedura planistyczna

(artykuł sponsorowany)
REKLAMA

Komentarze (1)

JanJan

0 0

Prawo prawem tyle, że to będzie sąsiad być może na 50 lat! I tyle lat będziesz z nim skłócony co jest najgorszym z możliwych! Ja zawsze powtarzam - z bratem, siostrą możesz się pokłocić ale nigdy z sąsiadem! 20:16, 07.10.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© e-krajna.pl | Prawa zastrzeżone | 2018