Zamknij
REKLAMA

Wszystko o zdolności kredytowej

12:51, 17.10.2020 | materiał partnera
Wszystko o zdolności kredytowej - fot. partnera

Przez zdolność kredytową należy rozumieć zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu razem z odsetkami, w określonych w umowie terminach. To możliwość spłaty zadłużenia. Jest to jedno z istotniejszych pojęć w procesie pozyskiwania kredytu. Zgodnie z polskim prawem bankowym, posiadanie omawianej zdolności jest warunkiem koniecznym do uzyskania kredytu.

Na czym polega ocena zdolności kredytowej?

Ocena zdolności kredytowej stanowi złożony proces dokonywany przez banki. Jest ona dzielona na dwie podstawowe części - ilościową oraz jakościową. Badanie tej zdolności wykorzystuje takie narzędzie jak analiza kredytowa, która opiera się na dokonaniu punktowej oceny danego podmiotu poprzez  porównanie do historii wypłacalności podobnych podmiotów. Wyższy wskaźnik oznacza niższe ryzyko dla banku, który ma udzielić kredytu.

Ilościowa ocena zdolności kredytowej

Analiza ilościowa uwzględnia ocenę sytuacji finansowej osoby ubiegającej się o kredyt. Brane są tutaj pod uwagę trzy główne czynniki, a mianowicie:

  • uzyskiwane dochody,
  • miesięczne koszty utrzymania,
  • istniejące zadłużenie, np. aktualnie spłacane kredyty, zadłużenie pochodzące z kart kredytowych, dostępne limity czy poręczone kredyty.

W procesie tym bank porównuje przychody potencjalnego kredytobiorcy z jego wydatkami w skali miesiąca, aby określić czy istnieją jakieś nadwyżki, które mogą posłużyć do spłaty nowego kredytu. Należy podkreślić, że dla instytucji bankowych istotny czynnik stanowi źródło dochodów (np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp.), które oczywiście zawsze musi być źródłem legalnym w świetle prawa.

Jakościowa ocena zdolności kredytowej

Drugim etapem oceny zdolności kredytowej jest analiza jakościowa, która polega na rozważeniu predyspozycji przyszłego kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego zobowiązania. Brane pod uwagę czynniki w tym procesie to m.in.:

  • wiek, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym, które potencjalny kredytobiorca utrzymuje, jego status mieszkaniowy i majątkowy, wykształcenie, staż pracy, a także wykonywany zawód, 
  • historia kredytowa, która pozwala określić, w jaki sposób osoba ta wywiązywała się ze swoich finansowych zobowiązań w przeszłości.

W trakcie procesu oceny zdolności kredytowej bank zwraca się do Biura Informacji Kredytowej w celu uzyskania raportu określającego czy dana osoba posiada aktualnie zobowiązania kredytowe, a także jak wygląda historia ich spłacania. Często przydatne są również informacje uzyskiwane z Biur Informacji Gospodarczej, z których dowiedzieć się można o spóźnieniach w spłacaniu. Dostępne są tam także pozytywne informacje gospodarcze, czyli informacje o terminowym wywiązywaniu się wobec wierzycieli. Analizując przedstawione informacje, każda osoba, która planuje zaciągnięcie kredytu, powinna przeanalizować swoją historię kredytową. Zastanowić się, czy nie posiada żadnych nieuregulowanych zobowiązań, a jeśli tak to uregulować je. W celu takiej analizy skorzystać można z Analizatora Kredytowego BIK, dzięki któremu samemu można dokonać oceny własnej zdolności kredytowej.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop