Zamknij

Budowa kanalizacja na własny koszt i zwrot kosztów

10.27, 15.09.2022 materiał partnera

Doprowadzanie sieci kanalizacyjnej to obecnie bardzo aktualny temat. Wiele gmin stara się o kanalizację dla swoich mieszkańców. Także nierzadko prywatni inwestorzy podejmują decyzję o budowie takiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z własnych środków. Warto jednak wiedzieć, czy i kiedy istnieje obowiązek podpięcia się do kanalizacji. Często też inwestorzy mają roszczenie od okolicznych mieszkańców o zwrot kosztów doprowadzenia sieci. Czy słusznie? Kiedy i komu należy płacić?

Budowa sieci z prywatnych środków

Możliwe jest budowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z prywatnych środków. Dzieje się tak często w przypadku nowych ulic, przy których znajdują się działki budowlane, są rozpoczęte budowy domów albo niedawno wybudowane budynki. Należy jednak pamiętać, że taką prywatnie wybudowaną sieć ma obowiązek przejąć gmina – i to odpłatnie. Mówi o tym wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2007 r. Na jego podstawie właśnie gmina lub odpowiednie przedsiębiorstwo przejmują nową sieć, uiszczając zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej.Roszczenie o przejęcie sieci ma inwestor na podstawie art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego w brzmieniu: „osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, służących m.in. do doprowadzania wody, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej”. Budowa sieci jest zatem możliwa, jednak jej docelowym właścicielem stanie się przedsiębiorstwo usług komunalnych.

Przyłączenie się do kanalizacji

Do istniejącej sieci kanalizacyjnej, będącej w rękach PUK-u, są zobowiązani podpiąć się okoliczni mieszkańcy. O takim obowiązku mówi art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Na jego podstawie osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na własny koszt zapewnia realizację przyłączy. Nie wszyscy są zachwyceni tą sytuacją, jednak trzeba dostosować się do przepisów i ponieść koszty podpięcia do kanalizacji.Oczywiście bywa tak, co już było wspominane, że osoby prywatne doprowadzają do swojej nieruchomości kanalizację, do której można się podpiąć. Dany inwestor wymaga zwrotu środków budowy tej sieci od sąsiadów. Czy jest to działanie prawidłowe? O ile nie dojdzie w dłuższym czasie do odpłatnego przejęcia sieci przez gminę, o tyle roszczenia wydają się zasadne. Później jednak inwestor i tak otrzyma zwrot środków od PUK-u, więc powinien te środki rozliczyć i odpowiednio zwrócić znów pozostałym osobom. Warto więc zastanowić się nad zasadnością takiego schematu postępowania.

Przeczytaj też:

Sieć we wspólnej drodze

Często sytuacją jest doprowadzenie sieci we wspólnej drodze. W takiej sytuacji urządzenia wodociągowe stają się częścią składową danej działki (drogowej). A zatem współwłaściciele drogi przejmują też sieć. W takiej sytuacji podpięcie się do kanalizacji przechodzącej przez wspólną drogę nie powinno być odpłatne. Oczywiście można tę kwestię ustalić inaczej, umawiając się na wniesienie odpowiedniej opłaty za podpięcie do sieci.Dodatkowo i tak gmina będzie miała obowiązek przejęcia kanalizacji, o czym należy pamiętać. Jak zatem widać, zwrot kosztów za doprowadzenie kanalizacji należy się inwestorowi. Zasadniczo ma on roszczenie wobec gminy lub przedsiębiorstwa. Może też wystąpić o zwrot do innych mieszkańców, jednak na końcu to i tak gmina przejmie sieć – powstanie więc obowiązek ewentualnego rozliczenia się.

więcej informacji na stronie Prawo-budowlane.info

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%