Zamknij
REKLAMA

Czym jest tymczasowe aresztowanie?

19:11, 14.04.2021 | materiał partnera
Czym jest tymczasowe aresztowanie? - fot. partnera

Tymczasowe aresztowanie to najdotkliwszy środek zapobiegawczy przewidziany w Kodeksie karnym.

Może być zastosowane wobec osoby, której przedstawiono zarzuty, tj.:

  • na etapie postępowania przygotowawczego - podejrzanemu,
  • na etapie postępowania sądowego - oskarżonemu.

Nie można zastosować tymczasowego aresztowania wobec osoby występującej w sprawie jedynie w roli świadka, chyba że w trakcie postępowania dojdzie do przedstawienia jej zarzutów.

Jaki jest cel tymczasowego aresztowania?

Podstawowym celem tymczasowego aresztowania jest przede wszystkim zabezpieczenie właściwego toku postępowania karnego - stosuje się je wyjątkowo, aby uniemożliwić osobie oskarżonej popełnienie kolejnego przestępstwa.

Za zastosowaniem tego środka zapobiegawczego przemawia przede wszystkim uzasadniona obawa, że dana osoba ukryje się, ucieknie, będzie nakłaniać do składania fałszywych zeznań (obawa matactwa) lub w inny sposób utrudniać postępowania (niszczenie, zacieranie śladów).

Kto decyduje o zastosowaniu tymczasowego aresztowania?

O zastosowaniu tymczasowego aresztowania orzeka tylko sąd, wydając odpowiednie postanowienie. W postępowaniu przygotowawczym wniosek w tej sprawie może złożyć prokurator. W postanowieniu o tymczasowym aresztowaniu wymienia się oskarżonego, zarzucany mu czyn i jego kwalifikację prawną, podstawę prawną zastosowania środka zapobiegawczego, czas trwania tymczasowego aresztowania i termin, do którego ma ono trwać oraz uzasadnienie

Postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania doręcza się osobie oskarżonej.

Sąd odstąpi od tymczasowego aresztowania, jeśli spowodowałoby to poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia oskarżonego albo pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższych. Tymczasowego aresztowania nie stosuje się również, jeśli np. inny środek zapobiegawczy okaże się wystarczający.

Jak długo trwa tymczasowe aresztowanie?

Czas trwania tymczasowego aresztowania należy liczyć od dnia zatrzymania. Na etapie postępowania przygotowawczego orzeka się je na czas nieprzekraczający 3 miesięcy. Jeśli postępowanie przygotowawcze nie zostanie zakończone w tym czasie, sąd może przedłużyć tymczasowe aresztowanie na czas nieprzekraczający 12 miesięcy.

Tymczasowe aresztowanie może trwać aż do momentu wykonywania orzeczonej kary.

Uchylenie tymczasowego aresztowania następuje w razie uniewinnienia oskarżonego, umorzenia postępowania (w tym warunkowego), warunkowego zawieszenia wykonania kary, skazania na karę łagodniejszą od pozbawienia wolności, odstąpienia od wymierzenia kary.

Na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania przysługuje zażalenie, od którego nie należy uiścić żadnej opłaty. 

Adwokat Wodzisław Śląski - jak może pomóc?

Zgodnie z polskim prawem, oskarżonemu przysługuje prawo do obrońcy, z którego zawsze warto skorzystać.

Posiadanie obrońcy w sytuacji zagrożenia zastosowaniem tymczasowego aresztowania uzasadnione jest posiadaniem przez niego doświadczenia i znajomością prawa karnego. Dzięki obrońcy skuteczniejsze może okazać się dążenie do uchylenia tymczasowego aresztowania czy przedłużenie terminu na złożenie poręczenia majątkowego..

Materiał partnera: Kancelaria Adwokacka Rybnik

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%